18 THÁNG BA 2018

Thông tin về các chứng chỉ của ERSA indochina cấp thông qua ERSA international


ERSA Indochina
cung cấp các khóa đào tạo và thi lấy chứng chỉ với sự tham gia của chuyên gia Richard Parnell, các cuộc thi cấp chứng chỉ vợt và dây từ các chuyên gia và chuyên viên tư vấn hàng đầu được tuyển chọn và huấn luyện từ ERSA International. Các chứng chỉ của ERSA Indochina gồm:

  • ERSA Stringer: Không cần thi, chỉ cần tham gia một khóa huấn luyện ngắn ngày
  • ERSA PS (Professional Stringer): Ứng viên phải vượt qua một kỳ thi viết và thực hành
  • ERSA MPS1 (Master Professional Stringer 1): Ứng viên phải vượt qua kỳ thi viết và thi thực hành
  • ERSA MPS2 (Master Professional Stringer 2): tương tự như trên nhưng nội dung thi tập trung vào công nghệ của các thương hiệu hơn
  • ERSA PTS1 (Pro Tour Level 1): Ứng viên phải vượt qua kỳ thi độ vợt và đan vợt
  • ERSA PTS2 (Pro Tour Level 2): Như PTS 1, nhưng thêm một kỳ thi viết
  • ERSA  Master PTS (Master Pro Tour Stringer): Cấp bậc danh dự này chỉ dành cho những người có tay nghề giỏi nhất trên thế giới. 

Link : tham khảo giới thiệu về RICHARD PARNELL  - một trong 10 chuyên gia hàng đầu của ERSA  - hiệp hội Vợt và dây quốc tế. 

Viết bình luận của bạn: